Home / Biblická témata / Stvoření/Odkud pocházím?

Stvoření/Odkud pocházím?

Co nám Bible říká o stvoření? Bůh je stvořitel. Dokládá to Bible v Genesis 1,1: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“

Bůh se zjevuje prostřednictvím stvoření. V Bibli, v Žalmu 19,2, se píše: „Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.“

Stvoření ukazuje na Boží existenci a naši zodpovědnost. Je to zaznamenáno v Bibli, Římanům 1,20: „Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“

Bůh stvořil svět tak, že jej vyslovil. Bible o tom hovoří v Žalmu 33,6.9: „Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup. Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí.“

Bůh stvořil svět přesně během šesti dní. Bible to uvádí v Exodu 20,11: „V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.“

Kvůli komu Bůh vše vytvořil? Odpověď je v Bibli, Koloským 1,16: „Neboť v něm (v Synu) bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.“

Jaký byl Boží záměr při stvoření světa? Odpověď najdeme v Bibli, Izajáš 45,18: „Toto praví Hospodin, stvořitel nebe, onen Bůh, jenž vytvořil zemi, jenž ji učinil, ten, jenž ji upevnil na pilířích; nestvořil ji, aby byla pustá, vytvořil ji k obývání: ‚Já jsem Hospodin a jiného už není. ‘“

Jak Bůh opatřil obyvatele světa, který vytvořil? Bible nám odpoví v Genesis 2,7.21.22: „I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem … I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.“

Stvořil Bůh člověka k něčí podobě? Odpověď obdržíme také v Bibli, Genesis 1,27: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“

Jaké postavení Bůh člověku přidělil? Čtěme Bibli, Genesis 1,26: „I řekl Bůh: ‚Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. ‘“ Žalm 8,4–6: „Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš.“