Home / Biblická témata / Zaměstnanost

Zaměstnanost

Zaměstnanci by měli pracovat tak, jako kdyby sám Bůh byl jejich nadřízeným. V Bibli, Efezským 6,7.8, čteme: “…a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu. Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný.”

Zaměstnanci by měli být důvěryhodní. V Přísloví 25,13 je napsáno: “Jako chladný sníh o žních je spolehlivý vyslanec těm, kdo ho poslali. Občerství duši svého pána.”

Křesťané by měli být známi tím, že pracují nejlépe. Bible v Listu Titovi 2,9.10 přikazuje: “Otroci ať ve všem poslouchají své pány. Ať jsou úslužní, neodmlouvají, ať nic nezpronevěří a jsou naprosto spolehliví, a tak ve všem dělají čest učení našeho Spasitele Boha.”

Záleží i na přístupu k práci. Bible nám v Listu Koloským 3,23 radí: “Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu.”

Případné zneužívání pracovníků zaměstnavatelem Bohu neunikne. Jsme o tom ujištěni v Bibli, List Jakubův 5,4: “Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole, a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes, a křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů.”

Muž, který odmítá pracovat, aby zajistil svou rodinu, zapírá víru. Bible o tom hovoří v 1. Timoteovi 5,8: “Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.”